Artikel 1
Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:
1.1 Aanvullende Diensten: de diensten die naast de Virtual Private Server diensten hierna te noemen VPSdiensten, worden aangeboden door Myvm en welke in de Overeenkomst nader zijn gespecificeerd;
1.2 Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreëerd en beheerd;
1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
1.4 Diensten: de door Myvm aangeboden diensten, waaronder begrepen de Aanvullende Diensten zoals nader omschreven in de offertes van Myvm en de Overeenkomst;
1.5 Downtime: een onderbreking van het Myvm netwerk met algehele onbereikbaarheid van de Diensten tot gevolg.
1.6 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Diensten van Myvm wordt gesloten;
1.7 Gebruiksdatum: de datum waarop Myvm Gebruiker voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst;
1.8 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
1.9 Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van de Diensten door Myvm;
1.10 Myvm: Myvm B.V. gevestigd te (5657 DB) Eindhoven aan de Flight Forum 40;
1.11 Myvm Datacentrum: één van de datacentra van Myvm waar Myvm aan Gebruiker de Diensten zal verlenen;
1.12 Uptime: de gegeven tijd dat de Myvm Diensten geheel bereikbaar en operationeel zijn, waarbij geen sprake is van Downtime.
1.13 Vereisten: de door Myvm aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten die Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties;
1.14 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma‟s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;
1.15 VPSdienst: dienst waarbij Gebruiker toegang krijgt tot een deel van Myvm Apparatuur, aangesloten op de stroom- en netwerkvoorzieing en gebruik kan maken van de de toegewezen opslag- en rekencapaciteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Myvm alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij Myvm partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven en treden in de plaats van andere, eerder door Partijen op aanbiedingen, offertes en/of voorstellen van Myvm alsmede op de Overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.
2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 Door Gebruiker gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en voorstellen van Myvm, de Overeenkomst of enige andere overeenkomst waarbij Myvm partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Myvm zijn aanvaard.
2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
2.5 Myvm is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Myvm zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Alle door Myvm gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) bevestiging door Myvm van een order van Gebruiker.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
3.4 Myvm behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.
3.5 Gebruiker accepteert en komt met Myvm overeen dat Myvm direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW ”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW ) niet van toepassing. Indien Myvm onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Gebruiker, voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij Myvm binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen.

Artikel 4 Verlening Diensten
4.1 Gebruiker is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door Myvm mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de Diensten van belang zijn, onverwijld door te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een vergoeding aan Myvm op basis van de gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven. Myvm is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat Myvm is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens.
4.2 Myvm heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. Myvm is voor deze informatie niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart Myvm voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid.
4.3 Myvm zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting". Myvm garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een SLA). Myvm is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
4.4 Indien Myvm een SLA heeft verleend aan Gebruiker inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid van één of meer van de Diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor Gebruiker. Myvm wordt op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Gebruiker voor het overschrijden van de SLA.
4.5 Alle door Myvm aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Gebruiksdatum en de Installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Myvm is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet „fataal‟. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt Myvm niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
4.6 Gebruiker garandeert dat hij de vereiste vergunningen heeft alsmede dat hij toestemming heeft om de door Myvm beschikbaar gestelde VPS te gebruiken, de software die daarop draait te gebruiken alsmede dat hij gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten verleent.
4.7 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Myvm dit Gebruiker zo spoedig mogelijk melden.
4.8 Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Gebruiker door Myvm extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9 Myvm behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht.
4.10 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Myvm leveren volledig bewijs op van de stellingen van Myvm, behoudens tegenbewijs van Gebruiker.
4.11 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens Myvm voor in dat hij bevoegd is om het Account aan te maken en dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt, compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het Account. Door het Account aan te maken en/of de Dienst te gebruiken, garandeert Gebruiker zestien (16) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.
4.12 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Myvm mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Myvm daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord. 4.13 Myvm behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Gebruikersnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of teruggenomen indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door Myvm onwenselijk worden geacht.
4.14 Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten.

Artikel 5 Vrijwaringen
5.1 Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die Myvm heeft, zal Gebruiker Myvm vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Gebruiker waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door Gebruiker.

Artikel 6 Garanties
6.1 Gebruiker garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die Gebruiker met gebruikmaking van de Diensten van Myvm verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig.
6.2 Indien Myvm, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van Gebruiker of diens klanten, is zij gerechtigd de Diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag van Gebruiker en/of diens klanten, ongeacht of het in medeweten van Gebruiker en/of diens klanten gebeurt, wordt mede begrepen: i) handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden; ii) het verzenden van spam en bulkberichten; iii) hacken, IP spoofing, phishing, password cracking, phreaking, computervredebreuk en computerfraude; iv) het overbelasten van het netwerk van Myvm of van derden; v) het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops, etc.) vi) het verspreiden van kinderpornografie; vii) het hosten van pornografische content viii) het verspreiden van onrechtmatige informatie met een racistische of discriminerende inhoud; ix) het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is; of anderszins in strijd handelen met enige relevante wet- en/of regelgeving.
6.3 Indien Gebruiker op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten onrechtmatig handelen jegens Gebruiker, Myvm en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de onder 6.2 vermelde handelingen, zal Gebruiker onverwijld alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen) stoppen, onverminderd de rechten van Myvm om zelf maatregelen te nemen.
6.4 Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Gebruiker en/of diens klanten, is Myvm gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien van onrechtmatig en/of strafbaar handelen geen sprake is, zal Myvm de Diensten weer verlenen. Myvm is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die door de opschorting van Diensten is ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was.
6.5 Enige schade en/of kosten van Gebruiker die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van andere gebruikers en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot handelingen vermeld in artikel 6.2, komen voor eigen rekening van Gebruiker. Myvm accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.
6.6 De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Myvm haar dienstverlening opschort.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Myvm is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
7.2 Indien Myvm aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Myvm in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Myvm om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 7.3, 7.4 en 7.5.
7.3 Myvm is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Myvm toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Myvm gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen, waarbij de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst nooit meer dan EUR 1.000,-- (duizend Euro) zal bedragen.
7.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Myvm anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan : winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 7.4.
7.6 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Myvm voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Myvm zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.
7.7 Aansprakelijkheid van Myvm wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Gebruiker Myvm onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker Myvm een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Myvm ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Myvm in staat is adequaat te reageren.
7.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen veertien (14) dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Gebruiker is ingesteld.

Artikel 8 Verzekeringen
8.1 Gebruiker heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
8.2 Gebruiker zal Myvm op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker.

Artikel 10 Betalingen
10.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling voor de Diensten vooraf door middel van automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden. Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is Myvm gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen. Indien wordt betaald via automatische incasso, dan zorgt Gebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het rekeningnummer en de tenaamstelling.
10.2 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaatsvindt, betaalt Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro‟s en exclusief BTW .
10.3 Myvm is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex „Alle huishoudens‟), vermeerderd met ten hoogste 15 %. Myvm is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
10.4 Buiten het geval genoemd in artikel 10.3 is Myvm tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Myvm te maken kosten voordoet. Myvm meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
10.5 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal Myvm: i) installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening brengen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst; ii) alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening brengen; iii) Aanvullende Diensten maandelijks achteraf in rekening brengen.
10.6 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij Gebruiker een consument is.
10.7 Myvm is altijd gerechtigd Gebruiker tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Gebruiker te verlangen.
10.8 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. Myvm zal in een dergelijk geval één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal Myvm Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten van EUR 15 (vijftien Euro) excl. BTW in rekening gebracht. Indien de automatische incasso bij Gebruiker in het verleden, om welke reden dan ook is mislukt, wordt bij de eerst volgende mislukte automatische incasso, reeds na de eerste mislukking een factuur toegezonden aan Gebruiker, waarin de hierboven vermelde administratiekosten zijn opgenomen.
10.9 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 10.2 vermelde termijn heeft voldaan, zal Myvm een Gebruiker een herinnering zenden waarbij Myvm zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van EUR 15 (vijftien Euro) excl. BTW in rekening te brengen. Deze factuur dient Gebruiker binnen de daarop aangegeven termijn te voldoen.
10.10 Indien Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 10.8 en 10.9 bedoelde termijn voldoet, zal Myvm Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 10.8 en 10.9 tevens aanmaningskosten van EUR 25,-- (vijfentwintig Euro) excl. BTW in rekening worden gebracht.
10.11 Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien geen automatisch incasso is overeengekomen en/of Gebruiker enige factuur van Myvm niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.
10.12 Indien Gebruiker na de in artikel 10.10 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft Myvm het recht om: i) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en alle Diensten en accounts, en daarmee samenhangende Accounts te verwijderen, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Gebruiker verschuldigde bedragen opeisbaar blijven; en/of ii) de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-- (tweehonderdvijftig Euro).
10.13 Indien Myvm kosten heeft moeten maken, welke kosten Myvm in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Gebruiker ook deze kosten aan Myvm te betalen.
10.14 Myvm is gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een naar keuze van Myvm aan te geven vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een bankgarantie. Myvm zal in zodanig geval de Diensten pas leveren dan wel de verlening van de Diensten hervatten, nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
10.15 Indien partijen zijn overeengekomen dat Gebruiker door middel van automatische incasso de vergoedingen zal voldoen, is Myvm gerechtigd een administratieve vergoeding in rekening te brengen, onverminderd andere kosten die Gebruiker op grond van dit artikel 10 moet voldoen, indien: i) Gebruiker de automatische incasso heeft stopgezet en/of beëindigd; en/of ii) betaling aan Myvm meer dan één (1) keer is gestorneerd.

Artikel 11 Afsluiting van Diensten
11.1 Myvm is gerechtigd om onmiddellijk de levering van de Diensten te onderbreken en op te schorten indien: i) Gebruiker de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 10.1 of 10.2 bepaalde termijn en zij het bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 10.8 niet binnen zeven (7) dagen nadat zij van deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan. ii) indien Gebruiker software en/of scripts heeft draaien op zijn of haar webhosting en/of VPS die leidt tot het in gevaar brengen van het Myvm netwerk.
11.2 Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten, Myvm's recht om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander rechtsmiddel dat zij tot haar beschikking heeft, onverlet.
11.3 Na onderbreking en/of opschorting van de Diensten dan wel het ontzeggen van toegang op grond van artikel 13, is Myvm gerechtigd reactiveringskosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 50,-- (vijftig Euro) exclusief btw, met betrekking tot de administratieve kosten van Myvm in het kader van onderbreking en/of opschorting danwel het ontzeggen van toegang en het –eventueel- weer hervatten van het verlenen van de Diensten.

Artikel 12 Onderbrekingen
12.1 Direct na het constateren van een Downtime, zal Gebruiker Myvm per e-mail op de hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over: i) de aard van de Downtime; ii) de Diensten die door de Downtime zijn getroffen; iii) de naam van de onderneming van Gebruiker; iv) de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van Gebruiker en vi) eventuele instructies voor de werknemers van Myvm.
12.2 Na de melding van Gebruiker in overeenstemming met artikel 12.1, zal Myvm een schatting geven voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te beëindigen.
12.3 Gebruiker kan alleen een beroep doen op response- en hersteltijden indien hij een SLA heeft afgesloten. Indien een onderbreking buiten de SLA valt, zal het dan geldende tarief van Myvm in rekening worden gebracht.
12.4 In plaats van het herstellen van de Dienst, is Myvm gerechtigd om de Dienst te vervangen door een andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.
12.5 Indien Myvm de Downtime niet kan herstellen en tevens geen vervangende dienst kan aanbieden aan Gebruiker hetgeen tot gevolg heeft dat er onafgebroken achter elkaar meer dan twee (2) uur Downtime is op een Dienst, is Gebruiker gerechtigd tot compensatie in de vorm van een pro rata creditering van de betaalde kosten met betrekking tot de Diensten waarop de Downtime betrekking heeft, onder de voorwaarde dat de onmogelijkheid tot het herstellen van de Downtime niet is veroorzaakt door overmacht (artikel 20) of enig doen of nalaten van Gebruiker.
12.6 Voor VPSdiensten geldt een 99,99% Uptime garantie. Indien er in een gegeven kalendermaand 0,01% of langer geen Uptime is op VPSdiensten die Gebruiker afneemt, is Gebruiker gerechtigd tot compensatie in de vorm van een creditering van de betaalde kosten voor de tijd waarin de Uptime niet is gehaald, in minuten (naar beneden afgerond), maal 100 (honderd). Voor deze creditering geldt een maximum van alle betaalde kosten met betrekking tot de VPSdiensten voor de gegeven kalendermaand waarin de Uptime garantie niet is gehaald, en daarbij de voorwaarde dat de onmogelijkheid tot het herstellen van de Uptime niet is veroorzaakt door overmacht (artikel 20) of enig doen of nalaten van Gebruiker.
12.7 Gebruiker komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval van Downtime. Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding, zijn expliciet uitgesloten.

Artikel 13 Onderhoud
13.1 Myvm behoudt zich het recht voor Diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Gebruiker erkent dan ook dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de Diensten kan veroorzaken. Myvm mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten) uitvoeren: het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.
13.2 Voorzover Myvm voldoet aan de bepalingen in artikelen 12 en 13, zullen onderbrekingen als gevolg van onderhoud niet kwalificeren als Downtime.
13.3 Indien Myvm verwacht dat het onderhoud de verlening van de Diensten aan Gebruiker negatief zal beïnvloeden zal Myvm: i) zich inspannen om Gebruiker zeven (7) dagen voorafgaand van het onderhoud daarvan op de hoogte stellen. ii) voor zover mogelijk, het onderhoud laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur Nederlandse tijd om zo het negatieve effect op het verlenen van de Diensten minimaal te houden; en iii) zich inspannen om enige onderbreking van de Diensten zo beperkt mogelijk te houden.
13.4 Myvm behoudt zich het recht voor (i) wijzigingen in de technische eigenschappen van de Diensten, (ii) wijzigingen in het data- en telecommunicatienetwerk of (iii) enige andere wijzigingen ten aanzien van de Diensten, door te voeren. Myvm is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel.
13.5 Myvm installeert alleen patches en updates voor de software die zij zelf ter beschikking stelt aan Gebruiker. Myvm spant zich in om patches en updates zo snel mogelijk te installeren. Aansprakelijkheid van Myvm voor het niet tijdig of niet correct installeren van patches en updates is echter uitdrukkelijk uitgesloten.
13.6 Myvm is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 14 af te wijken indien er naar Myvm‟s mening sprake is van een noodsituatie welke noopt tot het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Diensten dan wel ontzegging tot het Datacentrum en/of de Colocatieruimte.

Artikel 14 Verhuizing
14.1 Myvm is gerechtigd het Myvm Datacentrum en/of de Colocatieruimte te verhuizen, evenals om de Diensten te onderbreken in het kader van een dergelijke verhuizing.
14.2 Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking in het verlenen van de Diensten als gevolg van een verhuizing zoals bedoeld in dit artikel, niet kwalificeert als Downtime indien Myvm Gebruiker dertig (30) dagen voorafgaand aan de verhuizing daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.
14.3 De kosten die Gebruiker als gevolg van de verhuizing moet maken, komen voor rekening van Gebruiker tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 15 Overschrijding datalimiet VPS
15.1 Myvm stelt Gebruiker in staat een bepaalde hoeveelheid dataverkeer af te nemen. Deze afname van dataverkeer wordt door Myvm aan Gebruiker in rekening gebracht op de wijze vermeld in de Overeenkomst. In de Overeenkomst is bepaald wat het toegestane dataverkeer per maand is.
15.2 Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer per maand niet volledig benut, kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie plaatsvinden.
15.3 Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, zal Myvm per extra gebruikte gigabytes per GB, naar boven afgerond, aan Gebruiker EUR 1,50 (één Euro en vijftig Eurocent) in rekening brengen. De facturering van deze extra vergoeding geschiedt eenmaal per maand.
15.4 Niettegenstaande artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert Myvm geen minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.
15.5 Niettegenstaande artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert Myvm geen ononderbroken voorziening van stroom.
15.6 In geval van overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer of stroomlimiet zal Myvm Gebruiker de mogelijkheid geven om het pakket van Gebruiker te upgraden naar een zwaarder pakket. Wanneer Gebruiker dit aanbod accepteert vervallen de kosten voor overgebruik.
15.7 Wanneer Gebruiker, in het geval van overschrijding van dataverkeer het aanbod accepteert om zijn pakket te upgraden, dan wordt het tarief voor het nieuwe pakket gerekend vanaf de maand dat er overschrijding plaatsvond.

Artikel 16 Duur en beëindiging
16.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop Myvm de door Gebruiker ondertekende offerte en/of order overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 heeft aanvaard, en geldt voor de op de Myvm Website opgenomen termijn. Anders dan bepaald in artikel 16.1, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door gebruiker niet mogelijk.
De Gebruiker heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Door Myvm in opdracht van Gebruiker (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.
16.2 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 16.1 heeft Myvm het recht op te zeggen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen indien Myvm bericht heeft ontvangen van zijn verhuurder of huisbaas dat de huurovereenkomst van de locatie waar het Myvm Datacentum is gevestigd, wordt beëindigd en Myvm binnen dertig (30) dagen geen alternatief en geschikt ander datacentrum kan vinden.
16.3 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: i) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken; ii) de ander partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; iii) de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
16.4 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulks tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen veertien (14) na ontstaan van de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
16.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 16.4 en 16.5 en elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Myvm het recht de Overeenkomst direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden indien: i) na het sluiten van de Overeenkomst aan Myvm ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan haar verplichtingen zal voldoen; en/of ii) Gebruiker de door Myvm op grond van artikel 10.7 verlangde zekerheid niet heeft verstrekt dan wel deze zekerheid onvoldoende is.
16.6 Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Myvm vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
16.7 Indien Gebruiker zijn VPS Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst voor de termijn waarop de Overeenkomst initieel is aangegaan.
16.8 Opzegging van contracten met betrekking tot VPSdiensten,geschiedt direct via het controlepaneel. Voor opzeggingen geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.

Artikel 17 Gevolgen van beëindiging
17.1 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook: i) staakt Myvm het verlenen van de Diensten aan Gebruiker; en ii) worden alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is direct opeisbaar; en iii) behoudt Myvm zich het recht voor om klanten van Gebruiker van de beëindiging in kennis te stellen. Enkel indien en voorzover wettelijk vereist, verleent Gebruiker hierbij reeds vooralsdan toestemming aan Myvm om klanten daarvan in kennis te stellen.
17.2 Indien Gebruiker de Overeenkomst in strijd met artikel 17 beëindigt en/of indien Myvm de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 16.5 of 16.6, zal Gebruiker binnen veertien (14) dagen: i) aan Myvm alle beëindigingskosten voor beëindiging van de Diensten vergoeden; en ii) onverminderd overige rechten die Myvm heeft- aan Myvm 100% van de daadwerkelijke of geraamde kosten betalen, voor de in de dan lopende termijn van de Overeenkomst nog resterende maanden.
17.3 Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde vergoedingen tot gevolg.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Gebruiker zal alle Vertrouwelijke Informatie die zij van Myvm verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
18.2 Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan Gebruiker zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voorzover dat noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst.
18.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre Gebruiker kan aantonen dat de betreffende informatie: i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Gebruiker kan worden toegerekend; iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en Gebruiker Myvm van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van Myvm.

Artikel 19 Overdraagbaarheid
19.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Gebruiker niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Myvm hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.
19.2 Myvm kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licensieren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Gebruiker. 19.3 Myvm kan voor de uitvoering van de Diensten derde partijen inschakelen, met dien verstande dat Myvm verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.

Artikel 20 Overmacht
20.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Myvm indien er sprake is van overmacht.
20.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit voorzover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Myvm, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
20.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
20.4 Indien Myvm ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Overige bepalingen
21.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
21.2 Op de (rechts)verhouding tussen Myvm en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
21.3 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Eindhoven, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.